02.06.2020
PL EN
06.09.2012 aktualizacja 06.09.2012

Łódź/ Zmniejsza się liczba studentów na studiach płatnych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Zdaniem przedstawicieli łódzkich uczelni następuje widoczny spadek liczby studentów na studiach niestacjonarnych, co zmniejsza przychody z opłat za studia. Uniwersytet Łódzki szacuje, że będzie miał o 40 proc. mniej studentów niż w ub. roku, Uniwersytet Medyczny - 15 proc.

Prof. Bogdan Gregor, prorektor UŁ ds. ekonomicznych i przewodniczący Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich podkreśla, że uczelnia – tak jak inne podmioty – działa w określonym otoczeniu, a obecnie następują głębokie zmiany, których skutki mają duże znaczenia dla jej działalności.

Według niego szczególne znaczenie mają zmiany uregulowań prawnych funkcjonowania uczelni, spowolnienie wzrostu gospodarczego kraju i wzrost bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych oraz pogłębiający się niż demograficzny.

"To ostatnie zjawisko, zapoczątkowane kilka lat temu jest szczególnie groźne dla uczelni. Oznacza ono w praktyce coroczny spadek liczby potencjalnych kandydatów na studia - mówi prof. Gregor.

Według niego za około 10 lat liczba młodych ludzi w wieku 19-24 lata będzie prawie o połowę niższa niż w 2010 r. Do tego dochodzi fakt, że coraz więcej maturzystów planuje podjęcie studiów za granicą.

W Uniwersytecie Łódzkim już od trzech lat obserwuje się spadek przychodów z opłat za studia niestacjonarne. Wiele wskazuje na to, że w roku akademickim 2012/2013 nastąpi pogłębienie tej tendencji. O ile rekrutacja na studia stacjonarne jest zbliżona do roku poprzedniego (na I rok studiów I i II stopnia przyjęto ponad 11,7 tys. kandydatów, a więc niewiele mniej niż w ub. roku), to w przypadku studiów niestacjonarnych sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu.

"Rekrutacja na te studia jest w toku. Już dzisiaj jednak można prognozować, iż przyjmiemy o co najmniej 40 proc. mniej studentów niż w ubiegłym roku. W przełożeniu na finanse uczelni oznacza to spadek przychodów z opłat za studia o mniej więcej 6 mln zł w skali roku. Będzie to rzutowało na wynik finansowy uczelni, nie powinno jednak wpłynąć na utratę płynności finansowej" - zaznaczył prof. Gregor.

Prorektor UŁ zapewnił, że Uniwersytet podjął działania ograniczające ujemne skutki zmniejszającej się liczby studentów niestacjonarnych. Idą one równocześnie w dwóch kierunkach - zwiększania przychodów pozabudżetowych oraz obniżania kosztów.

Jego zdaniem szczególnie ważna jest wprowadzona od stycznia 2010 r. reforma zarządzania uczelnią, w tym głównie zarządzania finansami. Idea reformy sprowadza się do znaczącego zwiększania autonomii wydziałów i wymusza na ich kierownictwie dbałość o finanse.

"Stworzono mechanizmy motywujące wydziały do pozyskiwania środków pozabudżetowych i ograniczania kosztów, poprzez +cięcie+ kosztów zbędnych. Już pierwsze dwa lata funkcjonowania nowych zasad gospodarowania środkami finansowymi dowodzi skuteczności wprowadzonych rozwiązań. Widać to szczególnie po stronie kosztów" - uważa przewodniczący Komisji Finansowej KRUP.

Zapewnia, że w zmienionej strategii UŁ znajdują się także inne przedsięwzięcia ograniczające negatywne skutki niżu demograficznego na jego finanse. Wśród nich są m.in. poszerzenie oferty dydaktycznej o nowe kierunki studiów, wychodzące na przeciw oczekiwaniom rynku pracy, poszerzenie oferty studiów podyplomowych, szkoleń i kursów a także praktyk, organizowanych nie rzadko na zlecenie.

Wśród innych działań prof. Gregor wymienia motywowanie pracowników do intensyfikacji pracy naukowo-badawczej, co ma skutkować pozyskiwaniem grantów międzynarodowych i krajowych oraz tworzenie sprzyjających warunków do komercjalizacji efektów pracy naukowo-badawczej, a także zacieśnianie relacji z otoczeniem, w tym głównie z praktyką gospodarczą.

Prawie na wszystkich wydziałach UŁ funkcjonują tzw. Rady Biznesu, powołano stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z pracodawcami. Firmy wchodzące w skład Rad wspomagają finansowo m.in. konferencje naukowe, wykłady i spotkania z wybitnymi ludźmi.

Utworzono też Fundusz Innowacyjnej Edukacji w celu stymulowania prorynkowych zmian na uczelni. "Środki gromadzone są w oparciu o umowy partnerskie z wiodącymi firmami – Partnerami Innowacyjnej Edukacji. Z funduszu finansowane są m.in. warsztaty i programy stymulujące aktywność młodzieży licealnej jak i studentów"- wyjaśnił prof. Gregor.

Przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Łodzi szacują, że na płatne studia niestacjonarne w nowym roku akademickim przyjętych zostanie ok. 15 proc. mniej studentów. Na części kierunków rekrutacja została już zakończona, ale na niektórych jeszcze trwa lub się nie rozpoczęła. Z analiz uczelni wynika jednak, że wszystkie kierunki zaplanowane na ten rok akademicki - zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne - zostaną uruchomione.

"Faktem jest, że na studia niestacjonarne w nowym roku akademickim przyjmiemy mniej studentów o ok. 15 proc, ale za zgodą ministerstwa zwiększone zostały limity miejsc na wybranych kierunkach studiów stacjonarnych. Równoważy to ogólną liczbę nowo przyjętych studentów" - poinformowała PAP p.o. dyrektora biura rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Joanna Orłowska.

Według niej uczelnia nie odczuwa obecnie jeszcze skutków niżu demograficznego, które miałyby bezpośrednie przełożenie na jej stabilność finansową. "Uczelni profilowanych tj. medycznych, muzycznych ten problem nie dotyczy jeszcze w takim stopniu, jak uczelni niepublicznych czy mniejszych uniwersytetów" - zaznaczyła.

Według niej opłaty za studia niestacjonarne stanowią ważny, ale nie dominujący czynnik decydujący o sytuacji finansowej UM. Alternatywą, która ma równoważyć skutki kryzysu związanego z niżem, są studenci anglojęzyczni, kursy i szkolenia podyplomowe, a także kierunki zamawiane.

Zdaniem przedstawicieli niepublicznej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi niż demograficzny dla każdej uczelni jest dużą przeszkodą w rozwoju, ale uczelnia nie zamierza redukować swojej oferty edukacyjnej, a wręcz przeciwnie - poszerza ją o nowe kierunki i specjalności.

"Z rozpoczęciem rekrutacji na rok 2012/2013 uruchomiliśmy sztandarowy projekt +Studiuj z tabletem+, który pozwoli AHE konkurować ze ścisłą czołówką uczelni publicznych w Polsce i przetrwać trudne lata niżu demograficznego. Na bieżąco wdrażamy również Europejskie Ramy Kwalifikacji” – poinformował PAP rzecznik prasowy uczelni Kamil Fibak.

W lipcu Akademia podpisała umowy o współpracy z Krajową Akademią Gospodarczą i Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową w Łodzi. Porozumienie przewiduje m.in. wspólne prowadzenie badań naukowych oraz staże i praktyki studentów AHE w przedsiębiorstwach skupionych w Izbie.

„Jej przedstawiciele mają brać udział w opracowywaniu programów studiów, a nawet w dydaktyce. Obie strony porozumienia będą promować osiągnięcia polskiej przedsiębiorczości w obszarze nauki. Przedsiębiorcy natomiast będą doradzać uczelni w przygotowywaniu odpowiadających ich potrzebom kursów i studiów podyplomowych” – wyjaśnił Fibak.

PAP - Nauka w Polsce

szu/ duk/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2020