19.08.2019
PL EN
06.09.2012 aktualizacja 06.09.2012

Rzeszów/ Studia niestacjonarne wciąż popularne

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Na rzeszowskich uczelniach publicznych rekrutacja na studia niestacjonarne jest na zbliżonym lub niższym poziomie niż na studia stacjonarne. Natomiast na uczelniach niepublicznych widać większe zainteresowanie studiowaniem niestacjonarnym niż stacjonarnym.

Zdaniem prof. Wojciecha Walata, prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego notowany od kilku lat na tej uczelni spadek zainteresowania studiami niestacjonarnymi w stosunku do studiów stacjonarnych spowodowany jest przede wszystkim tym, że osoby, które już pracują, podnoszą kwalifikacje na różnych kursach, czy studiach podyplomowych, szczególnie rozwiniętych w ostatnich czterech latach w ramach programów unijnych. Natomiast studia niestacjonarne podejmują osoby, które mają już sprecyzowane wymagania dotyczące kierunku i specjalności, czy konkretnych kompetencji.

Prorektor wyjaśnił, że niż demograficzny na uniwersytecie objawia się przede wszystkim mniejszą liczbą kandydatów na jedno miejsce na tradycyjnie obleganych kierunkach. Według niego spadek liczby studentów na studiach niestacjonarnych nie wpływa znacząco na stabilność finansową uniwersytetu, ponieważ wydziały, na których studentów niestacjonarnych jest mniej, uruchamiają np. centra naukowo-badawcze. Ośrodki te z jednej strony pozwalają uniezależnić się od finansowania z wpłat studentów na rzecz zamawianych badań stosowanych, a z drugiej – pozwalają na takie profilowanie małych grup studenckich, aby możliwe było kształcenie dla potrzeb gospodarki. Tak dzieje się na wydziale biologiczno-rolniczym, matematyczno-przyrodniczym czy biotechnologii.

Uniwersytet dotychczas pozyskiwał środki m.in. ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2006-2008, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2012. Obecnie uczelnia realizuje 12 dużych projektów z PO KL nastawionych głównie na budowę potencjału dydaktycznego uniwersytetu na kierunkach studiów wymagających specjalistycznych i nowoczesnych laboratoriów, takich jak: fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, mechatronika, technologia żywności i żywienia, ochrona środowiska.

Z kolei na Politechnice Rzeszowskiej nie widać spadku zainteresowania studiami niestacjonarnymi i jest ono mniej więcej na podobnym poziomie, co rekrutacja na studia stacjonarne. Jednym ze źródeł finansowania Politechniki jest dydaktyczna dotacja ministerialna. Uczelnia otrzymuje też dotacje na działalność statutową, wsparcie ze środków krajowych i UE na projekty naukowe oraz prowadzi odpłatną działalność ekspercką, naukową, techniczną. Dochodzą jeszcze środki ze sprzedaży własności intelektualnej i czesnego na studiach podyplomowych.

Aby zapobiegać konsekwencjom niżu demograficznego Uniwersytet Rzeszowski planuje w dalszym ciągu tworzyć ofertę kształcenia w oparciu o zapotrzebowanie rynku, kształcić studentów w ramach projektów badawczych realizowanych w centrach naukowych, także w ramach konsorcjów z innymi uczelniami, nie tylko w regionie. Ponadto zamierza wprowadzać specjalności tzw. prorynkowe w porozumieniu z urzędami pracy, uwzględniających strategię rozwoju województwa.

Także Politechnika Rzeszowska w najbliższych latach planuje kłaść większy nacisk na współpracę z partnerami przemysłowymi. Chce też uzyskać status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, co najmniej w jednym obszarze nauki.

Natomiast na dwóch uczelniach niepublicznych: Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów- Przemyśl oraz Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie widać większe zainteresowanie studiami niestacjonarnymi w stosunku do stacjonarnych. Obie te uczelnie nie odczuwają spadku liczby studentów, a na pierwszej z nich widać nawet tendencję wzrostową w stosunku do lat minionych.

Jak zauważyła rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej Sylwia Pelc, uczelnia ma w swojej ofercie kierunki, których absolwenci nadal są poszukiwani na rynku pracy, np. geodeci czy urbaniści, i dzięki temu placówka nadal ma kandydatów na studia.

Podstawowym sposobem pozyskiwania środków finansowych przez obie te uczelnie, poza czesnym, są programy unijne. WSI-E prowadzi też działalność gospodarcza, np. wynajmuje sale.

PAP - Nauka w Polsce

api/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019