18.10.2019
PL EN
30.01.2013 aktualizacja 30.01.2013

Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej we wrześniu

W dniach 19-21 września Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP) organizuje w Warszawie Kongres Archeologii Polskiej.

"Chociaż corocznie odbywa się wiele specjalistycznych konferencji archeologicznych w Polsce, do tej pory, od początku istnienia polskiej archeologii nie odbył się nigdy kongres, który łączyłby osoby pochodzące z różnych środowisk regionalnych, różnych sektorów zawodowych i różnych zainteresowań" – poinformował PAP prezes SNAP prof. Zbigniew Kobyliński.

Organizatorzy kongresu postanowili zadbać o możliwie najszerszą formułę uczestnictwa w tym wydarzeniu. Pomysł realizacji sympozjum pojawił się w największym polskim stowarzyszeniu archeologicznym już wiele lat temu.

"Do Rady Programowej Kongresu zaprosiliśmy dyrektorów uniwersyteckich instytutów archeologicznych, dyrektorów największych muzeów archeologicznych, dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa" – wylicza prof. Kobyliński.

Ideą organizatorów jest, aby Pierwszy Kongres Polskiej Archeologii stał się miejscem spotkania wszystkich archeologów polskich, zarówno tych, którzy pracują na uniwersytetach i w Polskiej Akademii Nauk, muzeach, jak i tych, którzy są zatrudnieni w ramach archeologii kontraktowej w prywatnych firmach archeologicznych.

"Konieczne jest bowiem stworzenie możliwości wzajemnego poznania się, zrozumienia swoich problemów i wymiany doświadczeń, aby zapobiec niepotrzebnym konfliktom pomiędzy różnymi grupami zawodowymi w łonie środowiska archeologów" – dodaje prezes SNAP.

Prof. Kobyliński uważa, że trzeba zapobiec wąskiej specjalizacji, stąd właśnie tak szeroka formuła kongresu, w którym uczestniczyć będą archeolodzy śródziemnomorscy, archeolodzy badający pradzieje i średniowiecze Europy "barbarzyńskiej", czy innych kontynentów. Jego zdaniem rzeczywistość dzisiejszego świata wymaga często od archeologa, by potrafił prowadzić badania w rozmaitych kontekstach regionalnych i chronologicznych.

Jednym z głównych tematów kongresu będą nowe metody badawcze, które mogą być stosowane niezależnie od chronologii stanowisk czy regionu badań. Innym, równie ważnym tematem będą kwestie związane z relacjami pomiędzy archeologami a społeczeństwem.

"Zagadnienia związane z popularyzacją archeologii, prezentowaniem zrozumiałej wizji przeszłości, uczestnictwem społeczeństwa w badaniach archeologicznych, są kluczowe dla przyszłości naszej dyscypliny, a ich niedocenianie grozi utratą poparcia społecznego dla ochrony dziedzictwa archeologicznego i jego badań. Dlatego również o nich będziemy z pewnością dyskutować" – zastrzega prof. Kobyliński.

Jedną z najważniejszych części kongresu będzie plenarna dyskusja na temat przyszłości polskiej archeologii. Organizatorzy żywią nadzieję, że zostanie zakończona przyjęciem wspólnego uzgodnionego stanowiska wobec dokonujących się zmian w dziedzinie kształcenia uniwersyteckiego archeologów, finansowania badań naukowych, legislacji dotyczącej ochrony zabytków czy organizacji archeologicznych badań ratowniczych.

Kongres poprzedzony zostanie Forum Przedkongresowym na temat traktowania szczątków ludzkich, pochodzących z badań wykopaliskowych. Będzie to wspólne Forum dyskusyjne Polskiego Towarzystwa Antropologicznego i SNAP.

Sympozjum odbędzie się na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 19-21 września. Informacje i formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie: http://archeologiapolska.pl/

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019