05.12.2019
PL EN
12.01.2014 aktualizacja 12.01.2014

KE porównała publiczne programy zachęcające studentów do mobilności

Komisja Europejska po raz pierwszy opublikowała tablicę wyników mobilności UE. Porównane są na niej publiczne systemy zachęcające studentów do podjęcia studiów lub szkoleń za granicą. Najlepsze wyniki osiągają Niemcy, Belgia, Hiszpania, Francja i Włochy.

Tablica wyników mobilności obejmuje wszystkie 28 państw członkowskich UE oraz Islandię, Norwegię, Liechtenstein i Turcję. Dokument ten powstał w odpowiedzi na apel państw członkowskich o promowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi - poinformowało Przedstawicielstwo KE w Polsce w przesłanym PAP komunikacie.

"Studia i szkolenia za granicą to doskonały sposób zdobywania cennych umiejętności i doświadczenia. Dlatego też UE znacznie zwiększyła finansowanie mobilności w ramach nowego programu Erasmus+. Dzięki tablicy wyników mobilności po raz pierwszy możemy sprawdzić, na ile skutecznie poszczególne kraje tworzą warunki sprzyjające rozwojowi mobilności młodzieży i gdzie jest jeszcze pole do poprawy" - powiedziała Andrulla Wassiliu, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

W tablicy wyników mobilności porównano pięć zasadniczych czynników kształtujących motywację i możliwości młodych ludzi w zakresie studiowania lub szkolenia się za granicą. Okazuje się, że żaden kraj nie osiąga wysokich wyników we wszystkich badanych aspektach sprzyjających mobilności.

Pierwszą z porównywanych sfer było to, w jakim stopniu obywatele są informowani o możliwościach w zakresie mobilności i czy mogą liczyć na doradztwo w tej kwestii. Najpełniejsze wsparcie oferowane jest w Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Francji i Włoszech. Struktury oferujące informacje i doradztwo są najsłabiej rozwinięte w Bułgarii, Grecji, Słowenii i na Cyprze.

Kolejną dziedziną uwzględnioną w dokumencie była "możliwość przenoszenia pomocy dla studentów". Porównywano, czy studenci publicznych stypendiów i pożyczek mają możliwość uzyskania ich w innym kraju na tych samych zasadach, co we własnym państwie. Taka możliwość istnieje na Cyprze, w Luksemburgu, Słowenii, Finlandii i Szwecji, a także w niderlandzko- i niemieckojęzycznej części Belgii. Systemy wsparcia dla studentów są natomiast najbardziej restrykcyjne w Bułgarii, Czechach, Grecji, Chorwacji, na Litwie, w Rumunii i na Słowacji oraz we francuskojęzycznej części Belgii.

Poszczególne państwa badano też pod kątem nacisku na nauczanie języków obcych w szkołach. Najlepiej pod tym względem wypada Cypr, Luksemburg i niemieckojęzyczna część Belgii. Obowiązek nauki języka obcego nie istnieje natomiast w ogóle w szkołach w Szkocji (jako części Wielkiej Brytanii) oraz w Irlandii.

Porównywano też uznawanie okresów studiów za granicą (stosowanie ECTS i suplementu do dyplomu). Przedstawiciele KE przyznają, że większość państw przywiązuje do tej kwestii stosunkowo niewielką wagę. Najlepiej wypadły jednak Niemcy, Belgia i Hiszpania.

Ostatnim z badanych czynników było wsparcie dla studentów ze środowisk w niekorzystnej sytuacji społecznej. Najsprawniejsze systemy wsparcia dla takich studentów, którzy chcą podjąć studia lub szkolenia za granicą mają Niemcy, Włochy, Austria oraz niderlandzkojęzyczna część Belgii.

W zestawieniu krajom przyznawano w poszczególnych kategoriach oceny (bardzo słabą, słabą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i doskonałą). Polska w dwóch kategoriach otrzymała ocenę słabą (uznawanie studiów za granicą i możliwość przenoszenia pomocy dla studentów), a w pozostałych kategoriach - ocenę dostateczną.

Tablica stanowi pierwszy przegląd czynników uwzględnionych w rozporządzeniu Rady z 2011 r. w sprawie mobilności młodzieży. Stanie się również w przyszłości podstawą wspólnego monitorowania na szczeblu UE. Najbliższą aktualizację tablicy wyników przewidziano na 2015 r.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019