25.05.2019
PL EN
28.01.2016 aktualizacja 28.01.2016

Szkoła Lekarzy - Wilno, Grodno, Gdańsk

Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie powstał w 1781 r. w toku reformy prowadzonej przez Komisję Edukacji Narodowej. O znaczeniu tego ośrodka dla powstania Akademii Lekarskiej w Gdańsku opowie 28 stycznia o godz. 18.00 w Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki prof. dr hab. Wiesław Makarewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak przypomina prof. Makarewicz, Uniwersytet w Wilnie powstał, kiedy w 1579 r. król Stefan Batory przekształcił Kolegium Jezuickie (założonego w 1570 r.) w Akademię Wileńską. Wydział Lekarski powstał znacznie później i włączono doń Szkołę Lekarską założoną w roku 1775 w Grodnie.

"Po odzyskaniu niepodległości Uniwersytet został wskrzeszony dekretem Marszałka Józefa Piłsudskiego z dnia 28 sierpnia 1919 r. i wówczas za patrona otrzymał Stefana Batorego. Po 87 latach zamknięcia już w październiku tegoż roku studenci mogli rozpocząć zajęcia" - pisze profesor i informuje, że na nowo otwartą uczelnię przyjęto 547 osób. "Wskrzeszony Uniwersytet powstawał na fali patriotyzmu i wielkiego entuzjazmu po odzyskaniu niepodległości, aczkolwiek w niezwykle trudnych warunkach. Brak było wszystkiego – kadry naukowej, księgozbioru, pomieszczeń, pieniędzy, bazy szpitalnej. Rozpoczęte zajęcia były przerywane trwającą wojną bolszewicką" - dodaje.

W opinii gości najbliższej Kawiarni Naukowej BFN, w organizacji Wydziału Lekarskiego główną rolę odegrali lekarze: Jerzy Alexandrowicz, Józef Ziemacki (prorektor), Emil Godlewski (dziekan) i Władyczko (prodziekan) oraz Jan Muszyński (farmaceuta), a także pierwszy rektor prof. Michał Siedlecki. Bazą szpitalną dla powstających klinik akademickich stał się Szpital Wojskowy na Antokolu. Uniwersytet skupił grupę niezwykle zaangażowanych profesorów i lekarzy, którzy w krótkim czasie zorganizowali zajęcia studenckie i rozwinęli bogatą działalność naukową.

Prof. Markiewicz wylicza, że w roku akademickim 1937/1938 Wydział Lekarski z 780 słuchaczami był po Wydziale Prawa największym wydziałem na Uniwersytecie, jednocześnie największym pod względem liczby zatrudnianych profesorów. W sumie na 113 katedrach siedmiu wydziałów, Uniwersytet zatrudniał w 1939 roku 84 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych, 39 docentów i zastępców profesorów oraz 245 pomocniczych pracowników nauki. Ogółem w latach II Rzeczpospolitej ukończyło ten Wydział 1220 lekarzy, Wydział nadał 83 osobom stopień naukowy doktora medycyny i przeprowadził 15 przewodów habilitacyjnych. Pracownicy naukowi Wydziału w ciągu dwudziestolecia działalności ogłosili drukiem około 1300 publikacji.

"Pomimo krótkiego czasokresu działalności zyskał wysoką rangę w nauce polskiej i europejskiej. Stał się ogromnie ważną placówką kulturotwórczą na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. Po wybuchu II wojny światowej został zamknięty 15 grudnia 1939 r. przez władze litewskie. W latach okupacji hitlerowskiej Uniwersytet prowadził tajne nauczanie w latach 1942-1944, a po powojennym przesunięciu granic państwa polskiego na zachód, znaczna część jego kadry akademickiej. ekspatriowała się w 1945 r. z Wilna do Polski przyczyniając się w znacznej mierze m.in. do powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Lekarskiej w Gdańsku" - ocenia uczony.

Spotkanie popularnonaukowe rozpocznie się o godz. 18.00 w czwartek, w hotelu Rezydent w Sopocie. Wstęp wolny.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019