07.07.2020
PL EN
30.12.2016 aktualizacja 30.12.2016

Wybitni młodzi naukowcy mogą ubiegać się o stypendia ministra nauki

Wybitni młodzi naukowcy mogą ubiegać się o stypendia przyznawane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Nabór wniosków rozpoczyna się 2 stycznia i potrwa do 31 marca 2017 roku.

Młody naukowiec - zgodnie z zasadami konkursu - to osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe kandydata w okresie ostatnich czterech lat przed zgłoszeniem wniosku.

Oceniany jest dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności: publikacje w czasopismach naukowych, monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, zgłoszenia patentowe czy uzyskane już patenty.

Zespół oceniający wnioski weźmie też pod uwagę znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz wkład badań kandydata w rozwój dyscypliny naukowej związanej z jego zainteresowaniami badawczymi.

Oceniany będzie też udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020