04.12.2020
PL EN
06.11.2019 aktualizacja 06.11.2019

Prodziekan UJ: program UJ jako uczelni badawczej oparty na zasadzie 4 x „i”

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Internacjonalizacja, interdyscyplinarność, integralność i innowacja – to zasada tzw. czterech „i”, na której oparliśmy nasz program jako uczelni badawczej - wyjaśnił w rozmowie z PAP prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Bartosz Brożek.

W minionym tygodniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło listę 10 uczelni badawczych, zwycięzców konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB). Wśród nich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Status uczelni badawczej oznacza dla UJ zwiększenie subwencji o 78 mln zł rocznie, na okres siedmiu lat.

Jak powiedział PAP prof. Bartosz Brożek, który uczestniczył w przygotowaniu projektu do ministerialnego konkursu, UJ oparł się na czterech zasadach, które można by określić w skrócie jako 4 x „i” – to internacjonalizacja, interdyscyplinarność, integralność i innowacja.

Przez internacjonalizację uczelnia rozumie ścisłą współpracę z renomowanymi instytucjami naukowymi z zagranicy. Chodzi przy tym nie tyle o liczbę partnerów instytucjonalnych, ale o intensywność i wszechstronność tej współpracy. Ważnym krokiem w tym kierunku jest przynależność UJ do związku uniwersytetów UNA EUROPA, a także do sieci takich jak The Guild i Coimbra.

Interdyscyplinarność, zgodnie z programem uczelni, możliwa jest wtedy, gdy badania naukowe nastawione są na rozwiązywanie problemów, a nie prowadzenie prac w ramach tej czy innej dziedziny. Za przykład służyć może kwestia społeczeństwa przyszłości (future society). „Będziemy chcieli przyglądać się społeczeństwu przyszłości z różnych perspektyw i badać to zagadnienie z pomocą rozmaitych metod: psychologicznych, socjologicznych, prawnych, politologicznych czy filozoficznych” - wyjaśnił prof. Brożek.

Integralność polega na ścisłym łączeniu różnych wymiarów misji uniwersytetu: badań naukowych, dydaktyki, transferu technologii i zaangażowania społecznego. „Chodzi o to, że uniwersytet powinien być miejscem, w którym rozmaite działania są powiązane w taki sposób, by stanowić dla siebie źródło inspiracji. Badania naukowe nie mogą być prowadzone w oderwaniu od tego, jak uczymy studentów, studenci zaś powinni wykształcać sobie umiejętności praktyczne i odpowiednią wrażliwość społeczną" - powiedział prodziekan.

Innowacja w programie UJ rozumiana jest szeroko – wykracza poza poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, obejmując innowacje społeczne i dydaktyczne.

W programie rozwoju zgłoszonym do konkursu na uczelnie badawcze UJ wskazał siedem priorytetowych obszarów badawczych: Heritage (poświęcony dziedzictwu kulturowemu), FutureSoc (poświęcony interdyscyplinarnym badaniom nad funkcjonowaniem społeczeństw przyszłości), BioS (poświęcony biologii strukturalnej i translacyjnej), qLife (dotyczący problemów chorób społeczno-cywilizacyjnych, zdrowia reprodukcyjnego i medycyny regeneracyjnej), SciMat (poświęcony tworzeniu zaawansowanych materiałów), DigiWorld (poświęcony rozwojowi technologii cyfrowych i wywołanym przez ten rozwój zmianom społecznym) oraz Anthropocene (dotyczący przyczyn, przebiegu i skutków globalnych zmian środowiska). „To według nas obszary najbardziej doniosłe z punktu widzenia wyzwań badawczych, technologicznych i społecznych w bliskiej i dalszej przyszłości” – podkreślił prof. Bartosz Brożek.

Wśród najważniejszych celów UJ nie zabraknie m.in. podnoszenia jakości kształcenia i rozwój zawodowy pracowników.

Swój program UJ zamierza realizować poprzez 27 działań, m.in. stworzenie funduszu na zatrudnienie wybitnych uczonych z zagranicy, wypracowanie mechanizmów wspierających współpracę z wiodącymi instytucjami naukowymi, czy program pozwalający młodym uczonym tworzyć własne zespoły badawcze.

PAP - Nauka w Polsce, Beata Kołodziej

bko/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020