19.09.2020
PL EN
12.03.2020 aktualizacja 12.03.2020

Uniwersytet Śląski: zarządzenie ws. pracy uczelni na czas zawieszenia zajęć

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Wszystkie sprawy związane z tokiem studiów, które wymagały wcześniej osobistej obecności w dziekanacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, będą załatwiane w trybie zdalnym – podała w czwartek ta największa śląska uczelnia, kształcąca 30 tys. studentów.

Jej rektor prof. Andrzej Kowalczyk jeszcze we wtorek zdecydował o zawieszeniu zajęć, które nie odbywają się od środy. W czwartek wydał zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

"Administracja uczelni w porozumieniu z dziekanami wydziałów zapewni, że wszystkie sprawy związane z tokiem studiów, które wymagały osobistej obecności w dziekanacie, w szczególności wnioski o przedłużenie sesji, rozliczenie semestru lub zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej będą załatwiane w trybie zdalnym. W przypadku konieczności uzupełnienia oceny w indeksie lub w systemie USOS dziekanat spowoduje dokonanie takiego uzupełnienia w drodze kontaktu z właściwym egzaminatorem w oparciu o oceny wpisane do systemu USOS lub przesłany pocztą elektroniczną skan lub zdjęcie odpowiedniego wpisu w indeksie. Składanie wniosków o przedłużenie sesji będzie możliwe w terminie do 22 marca 2020 r." – poinformował rektor.

W okresie zawieszenia kształcenia zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programach. Dyżury i indywidualne konsultacje powinny być prowadzone w miarę możliwości zdalnie, jedynie w wyjątkowych przypadkach mogą odbyć się podczas spotkań bezpośrednich. Pracownicy mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić studentom załatwianie indywidualnych spraw zdalnie, a w razie konieczności zorganizowania spotkania – zachować odpowiednie środki ostrożności.

Egzaminy, obrony prac dyplomowych, posiedzenia komisji – w tym doktorskich i habilitacyjnych - mogą odbywać się wyłącznie na zasadach ustalonych przez dziekana i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Dziekani poinformują studentów i doktorantów o ofercie zajęć prowadzonych zdalnie oraz formach i zasadach ich organizacji do dnia 22 marca 2020 r. Zajęcia przeprowadzone w takiej formie zostaną uwzględnione przy decyzjach dotyczących organizacji odrabiania przerwy w działalności dydaktycznej uczelni po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego. Zajęcia nieodbyte w okresie zawieszenia działalności dydaktycznej uczelni zostaną przeprowadzone w czasie odpowiednio przedłużonego semestru. W okresie takiego przedłużenia obowiązywać może zmieniony harmonogram zajęć.

Korzystanie z obiektów i infrastruktury sportowej uczelni zostało zawieszone. Odwołano wszelkie konferencje i imprezy oraz wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach na terenie oraz poza terenem uczelni, a także konferencje, szkolenia i inne wydarzenia organizowane na terenie uczelni przez osoby trzecie. Już wcześniej wstrzymano też wszelkie wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów oraz wszelkie przyjazdy z zagranicy do uczelni. Wstrzymano też kwaterowanie nowych osób w domach studenckich i innych obiektach mieszkalnych uczelni oraz wprowadza się zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości z zewnątrz.

Zalecono ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy, a w celu zapewnienia komunikacji wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych. Pracownicy, studenci i doktoranci mają obowiązek informowania drogą mailową o podejrzeniu infekcji wirusem SARS-CoV-2 bezpośredniego przełożonego lub właściwy dziekanat.

"Uniwersytet Śląski w Katowicach dołoży wszelkich starań, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji i podjętych środków ostrożności umożliwić studentom, doktorantom i słuchaczom realizację programu studiów oraz zaliczania zajęć w sposób możliwie najmniej dotkliwy" - zapewnił prof. Kowalczyk.

PAP - Nauka w Polsce, Anna Gumułka

lun/ wj/

Copyright © Fundacja PAP 2020