26.11.2020
PL EN
21.05.2020 aktualizacja 21.05.2020

W podpisanej przez prezydenta tarczy antykryzysowej zmiany dot. środowiska akademickiego

Warszawa, 03.05.2020. Prezydent Andrzej Duda  (sko) PAP/Paweł Supernak Warszawa, 03.05.2020. Prezydent Andrzej Duda (sko) PAP/Paweł Supernak

Spłatę kredytów studenckich będzie można wstrzymać na pół roku, a osoby ubiegające się o stopień lub tytuł naukowy w trybie sprzed Konstytucji dla Nauki dostaną na to więcej czasu - m.in. takie zmiany dot. środowiska akademickiego znalazły się w tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

Rządową nowelizację niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczę antykryzysową 3.0) prezydent podpisał wpołowie maja. Wśród przepisów kilka dotyczy środowiska akademickiego. W noweli są m.in. zapisy dające uczelniom możliwość wprowadzenia zmian w zasadach i terminach rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 (chodzi też o zmiany dotyczące przyjmowania na studia laureatów olimpiad). Pojawiła się również możliwość zmian w zasadach rekrutacji do szkół doktorskich.

Poza tym nowe przepisy dotyczą zawieszenia spłaty kredytu studenckiego. “Kredytobiorca po złożeniu wniosku do instytucji kredytującej uzyska zawieszenie nie tylko raty kapitałowej, ale również odsetkowej, na okres do 6 miesięcy. W konsekwencji nastąpi całkowite wstrzymanie spłaty kredytu studenckiego” - napisano w uzasadnieniu. Kredytobiorca nie będzie zobowiązany do spłaty wyższych rat kapitałowych po wykorzystaniu okresu zawieszenia.

O rok przesuwa się termin umorzenia niezakończonych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora oraz przewody doktorskie prowadzone na zasadach sprzed Konstytucji dla Nauki (czyli obowiązującej od 1 października 2018 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Wcześniej był na to czas do końca 2021 r., a teraz - do końca 2022 r.

Wydłużony zostanie także okres przejściowy, w którym osoby ubiegające się o stopień lub tytuł naukowy do osiągnięć publikacyjnych zaliczyć mogą artykuły naukowe opublikowane w czasopismach spoza nowego wykazu czasopism.

W czasie prac nad ustawą Senat odrzucił znajdujące się tam zmiany przepisów, które nie mają związku z COVID-19. Sejm jednak nie przychylił się do opinii Senatu i zmiany te wprowadził. Chodziło o nowelizację ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przyjęte przepisy dotyczące prawa o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczą przygotowania przez uczelnię odpisu dyplomu dla studenta. Znalazły się tam też elementy związane z funkcjonowaniem Sieci Łukasiewicz. A także zapisy dot. funduszu stypendialnego w uczelni.

Nowelizacja umożliwia również instytutom Sieci Badawczej Łukasiewicz korzystanie ze źródeł finansowania dostępnych dla instytutów badawczych. Dotychczasowe przepisy ograniczały Sieci Badawczej Łukasiewicz wykorzystanie środków z subwencji wyłącznie do bieżącej działalności, co utrudniało np. realizację inwestycji. Zmiana doprecyzowuje, że środki z subwencji mogą zostać przeznaczone także na działalność naukową, działania związane z optymalizacją i rozwojem Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz na działania związane z restrukturyzacją instytutów Sieci. 

PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

lt/ agt/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020