05.12.2019
PL EN
11.06.2014 aktualizacja 11.06.2014

Resort nauki zachęca do podpisywania "Paktu dla Horyzontu 2020"

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Minister nauki zaapelowała do naukowców o podpisywanie "Paktu dla Horyzontu 2020". Uczelnie zobowiązują się w nim do działań na rzecz szerokiego udziału w konkursach Horyzontu 2020, a ministerstwo do premiowania naukowców ubiegających się o europejskie granty.

Horyzont 2020 to unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego siedmioletni budżet na lata 2014-2020 wyniesie prawie 80 mld euro. \"Pakt dla Horyzontu 2020\" ma zmobilizować polskich badaczy, aby skuteczniej sięgali po środki Unii Europejskiej.

Założenia \"Paktu dla Horyzontu 2020” minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska przedstawiła pod koniec maja na zorganizowanej w Warszawie konferencji „Horyzont 2020: wyzwania i szanse dla polskiej nauki”. W środę dokument został opublikowany. Minister wystosowała również list do rektorów uczelni, dyrektorów instytutów badawczych oraz Polskiej Akademii Nauk, w którym zachęca do podpisywania \"Paktu\".

\"Zwiększanie udziału polskich naukowców i przedsiębiorców w kolejnym programie ramowym finansowania badań naukowych w Unii Europejskiej jest jednym z kluczowych celów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otwiera to bowiem nowe szanse dla polskiej nauki, dla Polski” – napisała w liście do uczelni prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Jak czytamy w liście, \"Pakt\" zobowiązuje MNiSW do stworzenia efektywnego systemu wspierania instytucji naukowych i naukowców, podejmujących wysiłek konkurowania o międzynarodowe granty badawcze. \"Dokument zawiera również propozycje działań na poziomie uczelni i instytutów, które będą stymulować aktywniejsze uczestnictwo polskich badaczy i przedsiębiorców w kolejnym programie ramowym” – pisze minister nauki.

W \"Pakcie dla Horyzontu 2020\" resort nauki zobowiązuje się do wypracowania - wspólnie z Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych - nowych zasad oceniania instytucji naukowych, tak by uwzględniły one m.in. uczestnictwo i sukcesy jednostki naukowej w konkursach Horyzontu 2020. Usprawniona zostanie działalność Krajowego Punktu Kontaktowego oraz 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych. Mają one już nie tylko informować naukowców o konkursach Horyzontu, ale też wprowadzać system ich wspierania. Największa zmiana polegać ma jednak na obowiązkowej ewaluacji projektu przez doświadczonych ekspertów jeszcze przed jego złożeniem w konkursie europejskim.

Agencje MNiSW, takie jak Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, mają identyfikować projekty badawcze o największym potencjale i zapewniać indywidualne wsparcie potencjalnym wnioskodawcom. \"Pakt\" zakłada również wprowadzenie mechanizmów wsparcia uczestnictwa polskich naukowców w Horyzoncie 2020 np. poprzez program „Granty na granty”, umożliwiający finansowanie przygotowania i preoceny wniosków. Powstanie też portal informujący o trybie i zasadach konkursów w Horyzoncie, w którym będzie można znaleźć informacje o dobrych praktykach uczelni i instytutów badawczych. Jesienią ruszy z kolei 10 konferencji w głównych miastach akademickich w Polsce, podczas których omawiane będą możliwości, jakie stwarza Horyzont 2020.

Podpisujące \"Pakt\" uczelnie, instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze zobowiązują się z kolei m.in. do: budowania efektywnego zaplecza, które wspiera naukowców starających się o finansowanie z Horyzontu 2020; uwzględniania aktywności w Horyzoncie 2020 w procesie oceny i awansu pracowników naukowych. Naukowcy sygnujący \"Pakt\" deklarują również chęć budowania optymalnych warunków do przyjmowania w polskich uczelniach i instytutach projektów badawczych finansowanych w ramach Horyzontu 2020, a uzyskanych za granicą.

Lista sygnatariuszy „Paktu dla Horyzontu 2020” będzie na bieżąco aktualizowana i prezentowana na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gotowość do przyjęcia postanowień \"Paktu dla Horyzontu 2020\" można zgłaszać na adres mailowy: paktdlahoryzontu@nauka.gov.pl

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019