Ministerstwo Edukacji i Nauki

26.10.2021
PL EN
23.11.2020 aktualizacja 23.11.2020

KRASP przygotuje propozycje działań zapewniających respektowanie wolności akademickich

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Komitet dobrych praktyk KRASP przygotuje i przedstawi propozycje działań zapewniających respektowanie wartości i wolności akademickich przy poszanowaniu autonomii uczelni. Ma się to odbyć bez prawnej ingerencji o charakterze ustawowym - poinformowała w poniedziałek KRASP.

Stanowisko zgromadzenia plenarnego KRASP nawiązuje do propozycji wprowadzenia w szkolnictwie wyższym tzw. pakietu wolnościowego. Kilka dni temu, podczas Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej", minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że wyjdzie z propozycją zmian legislacyjnych, które zapewnią wolność nauki.

"W tym zakresie już są zaprojektowane i analizowane przepisy, które będą się składały na pakiet, który będzie pakietem wolnościowym. Pakiet, który będzie zwalniał nauczycieli akademickich o poglądach konserwatywnych, chrześcijańskich, narodowych, z odpowiedzialności dyscyplinarnej, a nawet wyjaśniającej za poglądy" - zapowiedział Czarnek.

KRASP przypomniała, że dostrzegając potrzebę promowania zasad etycznych o charakterze akademickim jego zgromadzenie plenarne przyjęło w 2007 r. opracowanie „Kodeks Dobre praktyki w szkołach wyższych”, nakładające ograniczenia i zobowiązania o charakterze kulturowym na organy uczelni. W ślad za tym powołany został Komitet Dobrych Praktyk KRASP.

"Uznajemy dziś za celowe powierzenie temu komitetowi misji promowania w uczelniach pożądanych regulacji statutowych i rozwiązań organizacyjnych, także nowych, dotąd nie wszędzie istniejących, mających na celu zapewnienie poszanowania wolności akademickich. Wśród takich inicjatyw mogłoby znaleźć swoje miejsce powołanie przez senat, działającej w sposób w pełni niezależny, uczelnianej komisji ds. poszanowania wolności akademickich" - podkreślono w stanowiski zgromadzenia plenarnego KRASP z 20 listopada br.

KRASP poinformowała, że rektorzy reprezentujący uczelnie członkowskie "przyjmują postanowienie o wszczęciu debaty poświęconej wartościom akademickim, powierzając Komitetowi Dobrych Praktyk KRASP przygotowywanie i przedstawianie propozycji konkretnych działań, tak aby zapewnianie respektowania wartości i wolności akademickich mogło następować przy poszanowaniu autonomii uczelni i bez prawnej ingerencji zewnętrznej o charakterze ustawowym."

Jednocześnie KRASP skierowało do ministra Czarnka zaproszenie do udziału w debacie na ten temat.

W uzasadnieniu takiej decyzji KRASP zauważyło, że naturalne w środowisku akademickim różnice zdań i poglądów, spory wywołujące napięcia oraz ujawniające emocje powinny, przy poszanowaniu reguł kultury świata akademickiego, znajdować swoje miejsce w ramach wspólnoty uczelni, w której zaistniały.

"Z tych względów, obok ustawowych procedur dyscyplinarnych stosowanych w celu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i wymierzania określonych kar w przypadkach naruszania obowiązujących przepisów, powoływane są niezależne od organów uczelni podmioty wspomagające rozwiązywanie konfliktów, w szczególności takie jak: rzecznik praw akademickich, rzecznik zaufania, centrum mediacji i rozwiązywania sporów, senacka komisja ds. etyki zawodowej" - uzasadniono.

Już w poprzednim liście skierowanym w ubiegłym tygodniu do szefa resortu nauki KRASP zwracał uwagę, że nie ma konieczności, dla obrony wolności akademickich, tworzenia specjalnych regulacji prawnych i nowych ciał ingerujących w autonomię uczelni.

"Takie działania podważałoby nie tylko zaufanie do środowiska akademickiego, ale także jego autorytet jako podmiotu władnego rozwiązywać spory i chronić wartości akademickie wewnątrz uczelni" - zaznaczył.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021